Out-Siders wear your inside out

Stoere Èn Stijlvolle Kinderkleding

(zonder verzendkosten!)
Dutch
Out-Siders wear your inside out

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

1.1 Out-Siders is een kinderkledingmerk dat verkocht wordt middels detaillisten, consulentes en één winkel aan de Delwijnsestraat 5 te Kerkwijk.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met Out-Siders, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Out-Siders worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Out-Siders ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Out-Siders. Out-Siders is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.


Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten gecommuniceerd.

4.2 Out-Siders kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling door detaillisten geschiedt;
a) bij een positieve credietcheck binnen 30 dagen, 2% betalingskorting bij betaling binnen 5 dagen. 5% betalingskorting bij betaling voor of bij aflevering
b) bij een negatieve credietcheck voor of bij aflevering
Betaling aan de consulente of in de winkel geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk:

a) door middel van pinpas of creditcard (Eurocard, Visa, American Express en Diners Club).

b) Kontant.

5.2 De klant geeft Out-Siders toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Out-Siders.
5.4 Betalingen worden steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vordering.
 
Artikel 6. Levering

6.1 Wanneer voorradig streeft Out-Siders ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Out-Siders echter niet verplicht.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. Uitzondering hierop zijn de voororders welke maanden voor uitlevering worden gedaan.

6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.
6.5 Out-Siders is gerechtigd alle orders van detaillisten, zonder tussenkomst van de rechter, naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel vooruitbetaling voor de nog te verrichten leveranties te eisen, indien;
a) Out-Siders het uit de betreffende order(s) voortvloeiende crediet-risico niet of onvoldoende kan dekken bij een door Out-Siders bepaalde credietverzekeraar.
b) de financiële positie van de detaillist verslechtert voordat de order(s) in zijn geheel zijn uitgeleverd.
6.6 Koper kan in geval van niet, niet tijdig c.q. niet correct leveren geen aanspraak doen gelden op vergoedingen van schade tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld door Out-Siders.
 
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Out-Siders verschuldigd is, heeft voldaan. De klant is niet gerechtigd goederen van Out-Siders in welke vorm dan ook (tot zekerheid) aan derden over te dragen of aan derden in consignatie te geven. Voor op grond van dit artikel teruggenomen goederen wordt koper gecrediteerd voor de marktwaarde van deze goederen op de dag van terugname.


Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen

Retourneren en ruilen is mogelijk voor consumenten welke via een consulente of in de Out-Siders winkel in Kerkwijk een artikel kochten. Mocht een artikel onverhoopt niet aan de verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.

De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden:

8.1 Artikelen, die via een Out-Siders Party of in de Out-Siders winkel zijn gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:
· Deze artikelen uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden bij Out-Siders. Hierbij dient te worden aangeven welke artikelen u wenst te retourneren en voor welke artikelen u een andere maat of kleur wenst te ontvangen.
· De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd.
· Artikelen die u in de uitverkoop met een korting van 70% of meer heeft gekocht kunnen niet worden geruild of geretouneerd.
· De artikelen, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd zijn.

8.2 Out-Siders accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

8.3 Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden. In geval van vooruitbetaling zal het bedrag van de retouren door ons worden gecrediteerd in de vorm van een tegoedbon, uitgegeven door Out-Siders. Deze bon is onbeperkt geldig en kunt u bij uw eerstvolgende bezoek aan Out-Siders verzilveren

8.4 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden, dit kan ook door uw aangemelde retour af te leveren bij ons kantoor/magazijn te Kerkwijk. Bij persoonlijke aflevering van uw aangemelde retour, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.


Artikel 9. Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling
9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken binnen 1 week schriftelijk te melden.
 
9.2 Geringe in de detailhandel toelaatbare geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in de kwaliteit, kleur, maat, gewicht, finisch, design, e.d. vormen geen grondslag voor klachten.
 
Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact (op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur) met ons op te nemen of een e-mail sturen aan service@Out-Siders. De goederen dienen zich daarbij nog in de staat te bevinden waarin ze zijn geleverd.

Bij gerechtvaardigde klachten heeft Out-Siders de keuze de goederen te crediteren dan wel te herstellen of te vervangen binnen 30 dagen na ontvangst der retourzending.


Artikel 10. Annulering van uw bestelling

10.1 Koper dient te voorkomen dat voororder bestelling worden geannuleerd. Een bestelling is officieel nadat deze schriftelijk door Out-Siders is bevestigd. Wanneer na bevestiging de order alsnog wordt geannuleerd geldt het navolgende;
 
a) tot 4 maanden voor uitlevering is er een boete verschuldigd van 10% van het aankoopbedrag excl. btw.
 
b) tot 2 maanden voor uitlevering is er een boete verschuldigd van 50% van het aankoopbedrag excl. btw.
 
c) tot 1 maanden voor uitlevering is er een boete verschuldigd van 75% van het aankoopbedrag excl. btw.


Artikel 11. Bestellingen/communicatie/persoongegevens

11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Out-Siders, dan wel tussen Out-Siders en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Out-Siders, is Out-Siders niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Out-Siders.

11.2 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Out-Siders gebruikt en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.


Artikel 12. Overmacht

Out-Siders heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Out-Siders gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: service@Out-Siders.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

13.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
 
· zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
· zullen Out-Siders en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

Out-Siders
Delwijnsestraat 5
5315AV Kerkwijk
The Netherlands

Tel +31 (0)418 643 623
Fax +31 (0)417 642 967

E-Mail info@Out-Siders.nl
Web http://www.Out-Siders.nl

KvK 17206367

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Out-Siders vof.

Laatste wijziging: 1 juni 2009.